Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden van toepassing
Op alle met GrootZ gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2. Omvang van de verplichtingen

 1. Overeenkomsten die met GrootZ gesloten worden leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Grootz zal haar verplichtingen zodanig nakomen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden.
 2. Voor zover GrootZ voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van de opdrachtgever, is zij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken / verlenen ervan.
 3. Als GrootZ voor de uitvoering van een met haar gesloten overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, is zij gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als wanneer de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren
 4. Wanneer GrootZ of een andere begeleider door overmacht niet in staat is een training te begeleiden, zal in overleg met de opdrachtgever besproken worden of vervanging mogelijk is, of dat de bijeenkomst verplaatst wordt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van GrootZ.

3. Annulering

 • Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang is 10% van de prijs verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd;
 • Uitsluitend voor individuele coaching geldt: bij annulering tot 5 werkdagen voor de afspraak is geen vergoeding verschuldigd, bij annulering binnen 5 werkdagen is de volledige prijs verschuldigd.

4. Betaling

 1. Alle door GrootZ opgegeven prijzen zijn exclusief btw en reis- en verblijfkosten van deelnemers en begeleiders. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan een verschuldigde vertragingsrente in rekening gebracht worden, gelijk aan de wettelijke rente.
 2. Wanneer meer dan gebruikelijke voorbereidende inspanning verlangd wordt voor de uitvoering van een traject, dan zal die inspanning separaat en voorafgaand aan de voorbereidende inspanning in rekening gebracht worden.
 3. Teveel betaalde bedragen zullen door GrootZ binnen vier weken na vaststelling worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

 1. GrootZ en eventueel door haar ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan haar en/of aan door haar ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van GrootZ en eventueel door haar ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door GrootZ en eventueel door haar ingehuurde derden. Wanneer GrootZ gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 2. Voor zover sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van een met GrootZ gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of het voor hen fysiek verantwoord is aan een dergelijke activiteit mee te doen.

Vertrouwelijkheid
GrootZ zal aan haar verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden, noch mondeling besproken. Persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. Twee jaar na beëindigen van een relatie of overeenkomst worden alle schriftelijke stukken die daarop betrekking hebben vernietigd.

Ingrid de Groot, GrootZ
Schalsum, 19 augustus 2019