Inschrijfvoorwaarden cursussen

1. Inschrijving en afspraken
U kunt zich tot 4 weken voor de eerste trainingsdag aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar: GrootZ, Dorpsstraat 50, 8813 JC Schalsum. U kunt zich ook via de webiste www.grootZ.frl aanmelden.

Indien er voor de cursus specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de brochure. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze cursusovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Na uw aanmelding wordt binnen 2 werkdagen telefonisch of per mail contact met u opgenomen om een persoonlijk intakegesprek te plannen. Dat gesprek is vrijblijvend. Aan het eind van dit intakegesprek wordt in onderling overleg met u besproken of u deelneemt. Mocht na het gesprek blijken dat een andere stap beter past, is het gesprek kosteloos. Mocht u besluiten aan de cursus deel te nemen wordt u ingeschreven en ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging per post of per mail. Evenals de factuur. De overeenkomst komt tot stand na het persoonlijk intakegesprek, uw aanvaarding van het aanbod van GrootZ en uw betaling.

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij aan u de inschrijving bevestigd hebben. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen per mail of post schriftelijk ontbinden.

Als u tot inschrijving van een training overgaat verwacht GrootZ dat u met grote inzet aan de training deel zult nemen. U mag van GrootZ verwachten dat de training op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten. GrootZ zal u helder informeren over de acties die wij van deelnemers verwachten en natuurlijk zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen de training met succes af te ronden. Als voor een cursus te weinig inschrijvingen zijn ontvangen, vervalt de desbetreffende trainingsdatum en worden degenen die zich hebben ingeschreven van de annulering van de trainingsdatum op de hoogte gesteld. Op dat moment wordt een alternatieve trainingsdatum aangeboden. Inschrijving voor een cursus vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele training waarvoor u zich hebt aangemeld. Deelname aan de trainingsdag(dagen) is verplicht voor het afronden van de training met een certificaat.

2. Betaling
Het actuele lesgeld vindt u op onze website. U ontvangt na het intakegesprek een factuur. U dient deze binnen 10 dagen en voorafgaand aan de cursus te betalen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de nakoming van uw betalingsverplichting, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich neemt. Indien er teveel betaald is of mocht terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld aan de orde zijn, vindt dit plaats binnen vier weken na vaststelling van het teveel betaalde of te restitueren bedrag.

3. Studie- en service duur
De training vindt plaats op de data zoals gepubliceerd op de website van GrootZ. Wijzigingen voorbehouden. Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

De overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.
GrootZ biedt u de mogelijkheid om tot en met een jaar na de cursus gebruik te maken van individuele coaching gerelateerd aan de cursus.

4. Lesmateriaal
Het lesmateriaal mag u behouden maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij GrootZ (voor zover van toepassing).

5. Tussentijdse beëindiging
Bij GrootZ schrijft u zich in voor het complete programma van de training. Annulering is niet mogelijk indien de training gestart is. Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk per mail of post plaats te vinden. Tussentijdse beëindiging is pas officieel als u van GrootZ een bevestiging heeft ontvangen. Bij tussentijdse beëindiging vindt in principe geen restitutie plaats. Tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dan wordt vanuit coulance naar een oplossing gezocht waarbij een restitutie-bedrag wordt bepaald voor de resterende trainingssessies vanaf het moment van verzoek tot tussentijdse beëindiging. Bij het overlijden van de deelnemer eindigt de overeenkomst onmiddellijk en wordt voor het deel van de cursus dat nog gegeven wordt tot aan afronding een restitutie toegekend.

6. Klantenservice
GrootZ doet er uiteraard alles aan om fouten te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan zo snel mogelijk telefonisch of per mail. GrootZ zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. De vragen of klachten worden door GrootZ binnen 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door GrootZ binnen drie werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van GrootZ.

7. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij maken u er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens op attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam adres, en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. GrootZ zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van GrootZ of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens kunt u dat schriftelijk of via e-mail aan GrootZ laten weten.

8. Schorsing
GrootZ houdt zicht het recht voor deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Het betreft deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie zowel telefonisch als digitaal als in persoon.

9. Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door GrootZ worden gewijzigd. GrootZ zal wijzigingen minimaal 2 weken voor de ingangsdatum publiceren op de website.

versie 22-10-19